Karta zgłoszenia

Grupa

Grupa wiekowa

Dane dziecka

Dane osobowe dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka (jeśli inny niż zamieszkania)

Informacje dodatkowe

Informacje o dziecku

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Twoim dziecku

Pobyt dziecka w szkole/przedszkolu

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres dziecka)

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres dziecka)

YouTube Fundacji Pro Novo