Program

Program pracy z dziećmi:

 • Jest dostosowany do najnowszej podstawy programowej i obniżonego wieku obowiązku szkolnego,
 • Uwzględnia indywidualne możliwości i predyspozycje uczniów,
 • Zapewnia dobre przygotowanie do edukacji przedmiotowej,
 • Stawia ucznia w sytuacji zadaniowej,
 • Stawia na indywidualizację nauczania,
 • Pobudza kreatywność i myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • Uczy myśleć, wyciągać wnioski, a nie wiernie odtwarzać wyuczony materiał,
 • Stymuluje do rozwiązywania problemów we współpracy z rówieśnikami, czyli przygotowuje do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Pozwala na rozpoczęcie edukacji od miejsca, momentu rozwojowego, w którym w danej chwili znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i rozumieniem świata,
 • Bazuje na współpracy z rodzicami.

 

Filarami naszego programu wychowawczego są:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • wspólne rozwiązywanie problemów podczas „narad klasowych”,
 • klasowe kodeksy i rytuały postępowania,
 • praca zespołowa,
 • Akademia savoir-vivre’u ,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • kształcenie dojrzałości społecznej,
 • kształcenia świadomości narodowej, ekologicznej.