Niezbędne formalności

Aby dołączyć do naszej społeczności – zapisać dziecko do szkoły w ramach ED prosimy o:

1) Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
a) wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą – Wniosek rodziców o ED
b) kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej – Karta zgłoszeniowa
c) oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia – Oświadczenie realizacja pp
d) zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych – Zobowiązanie Rodziców egzaminy,
e) złożenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula informacyjna RODO
e) w przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

2) Zapoznanie się i podpisanie przez Rodzica i dziecko listu powitalnego


Co robić, krok po kroku:

1) Skontaktuj się ze szkołą, zdobądź ważne dla siebie informacje, nr telefonu: 602351001
2) Pobierz w/w dokumenty rekrutacyjne,
2) Wydrukuj, wypełnij i podpisz.
3) Zrób skan wszystkich dokumentów,
4) Wyślij skany na adres mailowy: edpronovo@gmail.com
5) Oryginały wyślij na adres: Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Pro Novo, Bogaczów, ul. Szkolna 4, 66-010 Nowogród Bobrzański
6) Oczekuj na informację zwrotną ze szkoły.

 

WAŻNE ZMIANY

Począwszy od 1 lipca 2021 r. rodzicom łatwiej wnioskować o zorganizowanie dla ich dziecka edukacji domowej.

  1. EDUKACJA DOMOWA BEZ REJONIZACJI:

Według nowych przepisów zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła. Dotychczas przedszkole lub szkoła, do której do której dziecko zostało przyjęte, musiały znajdować się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.

  1. BRAK WYMOGU OPINII PPP:

Na stałe uchylono obowiązek dołączania do wniosku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.